Máme otevřeno

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že naše směnárna je nadále otevřena
každý den od 8:30 do 19:00. Nařízení vlády se směnáren netýkají.
Budeme se na Vás těšit.

Kurzovní lístek Golden Exchange Praha 1

Směnárna je jenom na Poříčí 33, Praha 1


Naše směnárna se nachází poblíž OD Bílá Labuť směrem ke Florenci.

Naše směnárna se nachází poblíž OD Bílá Labuť směrem ke Florenci. Informace pro klienty

INFORMACE PRO KLIENTY

Provádění směnárenských obchodů od 1.4.2019
Ve sbírce zákonů vyšel dne 10.1.2019 zákon č. 5/2019 Sb., kterým se výrazně mění zákon o směnárenské činnosti. Změna je účinná od 1.4.2019 (pondělí). Zákon o směnárenské činnosti, který bude účinný od pondělí 1.4.2019.
Od 1. 4. 2019 zavádíme nová pravidla pro VIP kurzy.
Nově získají VIP kurz všichni klienti pro směny v hodnotě od 25 000 Kč / rovněž v hodnotě v přepočtu na jiné měny /.
 1. Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu (dále jen smlouvy) odstoupit do 3 hodin od provedeni obchodu, a to v této provozovně a v celém rozsahu smlouvy
 2. Převyšuje-li částka složené zákazníkem k provedení směny částku odpovídající 1000 EUR může zákazník odstoupit od smlouvy podle bodu 1 v rozsahu, v němž jim složená částka odpovídá částce 1000 EUR
 3. Lhůta podle bodu 1 běží pouze během této doby této provozovny. Je-ti tato lhůta přerušena neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet
 4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy podle bodu 1 až 3, může provozovatel zákazníkovi místo částky složené zákazníkem vyplatit rozdíl mezi částkou, která byla zákazníkovi vyplacena po provedení směny po použití kurzu české měny k cizí měně vyhlášeného ČNB pro den předcházející směně, a částkou, která byla zákazníkovi po provedení směny skutečně vyplacena. V tomto případě zákazník přijaté peněžní prostředky nevrací.
 5. Brání-li zákazníkovi v odstoupení od smlouvy překážka na straně provozovatele nebo byl-li provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy může od smlouvy odstoupit ve lhůty 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i v jiné provozovně provozovatele.
 6. Zákazník odstoupí od směnárenského obchodu tím, že v provozovně, kde byl obchod proveden osobně projeví vůli od obchodu odstoupit a vrátí peněžní prostředky, které mu byly původně vyplacené, případně jejich vrácení nabídne a provozovatel je nepřijme. Vznikají-li pochybnosti ohledně podstupovaného směnárenského obchodu, provozovatel může požadovat doklad o tomto obchodu.

Klient má možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého ze směnárenského obchodu Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: [email protected]

INFORMATION FOR CLIENTS

Exchanging foreign exchange transactions from 1 April 2019
On 10 January 2019, Act No. 5/2019 Coll. The change is effective from April 1, 2019 (Monday). The Exchange Office Act, which will be effective from Monday 1 April 2019.

From April 1, 2019 we are introducing new rules for VIP courses. All shift clients with a value of over CZK 25 000 will now receive a VIP course / also in value converted to other currencies /.

 1. The Customer may withdraw from the Foreign Exchange Contract (hereinafter referred to as the “Contract” within 3 hours following the execution of the transaction at this facility and in the entirety of the Contract
 2. Where the amount deposited by the Customer for the execution of lhe transaction exceeds the amount of EUR 1000, the Customer may withdraw from the Contract in accordance with Point 1 to the extent in which the amount deposited corresponds to the amount of EUR 1000
 3. The period referred to in Point 1 shall only run during the opening hours of this facility Should this period be interrupted it shall not end earlier than 30 minutes after it started running again
 4. Should the Customer w1thdraw from the Contract in accordance with Points 1 to 3. the Operalor may instead of the amount deposited by the Customer, pay the Customer the difference between the amount paid to the Customer after the exchange was made using the exchange rate of the Czech currency to the foreign currency announced by the CNB for the day preceding the exchange and the amount actually paid to the Customer after the exchange in this case the Customer does not return the funds received
 5. Should there be an obstacle on part of the Operator that prevents the: Customer to withdraw from the Contract or should the Customer be misled or the Operator has failet to inform him/her of the right to withdraw from the Contract the Customer may withdraw from the Contract within 6 mounts frorn the date of the execution of the exchange transaction, even In another Operator’s facility.
 6. The Customer withdraws froom the foreign exchange trade by requesting to withdraw from the trade in person in the branch where the trade was transacted and the client returns the funds paid to him/her previously or offers to return the funds and the operator does not accept it. In case of doubts about the withdraw trade the operator can require a docurnent about the trade.

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the cash exchange services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: [email protected]

O% commission
bez poplatku

Golden Exchange
Na poříčí 33, 110 00 Praha 1
telefony:
 

+420 774 000 742

+420 775 955 557


0% COMMISSION BEZ POPLATKU

Opening hours: Mo-Su 8:30 - 20:00

E-mail: [email protected] cz

Jak nás najít

Informace pro klienty


instagram Golden Exchange
No images found!
Try some other hashtag or username

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »